Jaktledarens ansvar

Jaktledaren organiserar, informerar och leder jakten.

Ur § 48 Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2011:7

- Ansvarig jaktledare ska vara utsedd före jaktens början vid varje jakttillfälle

- Svarar för sambandsbestämmelser vad gäller antal fällda djur och att avskjutningsföreskrift inte åsidosätts

- Försäkra sig om tillgång till särskilt spårtränad hund inom två timmar samt fullgöra underrättelseskyldighet enligt 28 §, 2 st jaktlagen (1987:259)

- Informera samtliga jaktdeltagare om avskjutningsföreskrifter, sambandsbestämmelser, förbjudna skjutriktningar, gränsförhållanden och övriga regler för jakten (ev i form av en Jakt-PM). Dessutom informeras om skyldigheten att inneha vapenlicens och giltigt jaktkort (viltvårdsavgift)

- Informera samtliga jaktdeltagare att de bör vara ansvarsförsäkrade, bör bära röda band eller motsvarande kännetecken, inför jakten bör ha förvissat sig om att vapnet är inskjutet och ha tillräcklig skjutskicklighet för jakt efter älg

- Informera om vikten av att delta i inventeringar inom älgförvaltningsområdet och rapportera observerade älgar

Jakt-PM

  • Säkerhetsbestämmelser

Larmpunkt i text och GPS-koordinater ____________

Radiosamband, t ex 31 mhz, kanal ___

Viktiga telefonnummer

Vilt som under jakten får fällas enligt särskilda anvisningar av jaktledaren

Säkerhetsbestämmelser för jaktdeltagarna

- Alla deltagare ska bära röda hattband eller motsvarande signalfärgad klädsel

- Vid förflyttning ska vapnet bäras plundrat och öppet/brutet

- Laddning av vapnet får endast ske på passet

- Passkytt ska informera sig om var passgrannarna står

- Skott får ej avlossas inom markerade/informerade säkerhetsvinklar/områden

- Djur får ej påskjutas då hund eller hundförare befinner sig inom riskzon

- Endast ett djur får påskjutas per pass och skottillfälle

- Pass får ej lämnas förrän order om återsamling ges eller på jaktledarens uppmaning

- Då jakten/såten är av laktledaren avbruten får ej skott avlossas

- När passet lämnas gäller – Patron UR!

 Vidare gäller

- Jaktkort, vapenlicens och försäkringsbevis samt fungerande radio ska medföras under jakten

- Karta över jaktområdet med gränser och pass ska medföras under jakten

- Jaktledningen förutsätter att vapnet har kontrollskjutits inför jakten med den ammunition som för dagen avses användas

- Förflyttning till passen ska ske så tyst som möjligt

- Rapport ska omedelbart lämnas om skott, fällt vilt och övriga samtida viltobservationer

  • Påskjutet djur

  • - Påskjutet djur som försvinner utom synhåll för skytten ska betraktas som skadskjutet

- Rapport om påskjutet djur ska ske via radio till jaktledaren snarast möjligt

- Avfångningsskott ska ske från passet om detta är möjligt (säkert), passkytt får inte på några villkor lämna sitt pass för att spåra upp eller på annat sätt leta efter det påskjutna djuret utan jaktledarens medgivande

- Skottplatsundersökning och eftersök görs av utsett eftersöksekipage

- Håll noga reda på skottplats och flyktväg

- Märk ut skottplatsen efter avslutad såt eller på jaktledarens order

- Stanna på passet till dess eftersöksekipaget kommer

  • Tänk på

- Se till att ha rent skottfält eller avstå skott. Små kvistar kan ändra kulbanan

- Jägaren är ansvarig för alla de skott han/hon skjuter – var säker på målet

- Ett ej avlossat skott behöver inte ångras.

 

 

 

Copyright© 2008 E.Turesson, e-post: Emanuel Turesson

Valid XHTML 1.0 Transitional